baha kesýän kärhanasy "Işewürlik maslahatlar merkezi" HJ

Professional baha kesmek işi

Baha kesmek bazar ykdysadyýetiniň iň möhüm institutlarynyň biridir. Baha kesmek, diňe bir dürli aktiwleriň bahasyny däl, şeýlede maýa goýujylarynyň çykdajylaryny, borçnamalaryny we gyzyklanmalaryny hem adalatly göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen geleşik bahasy bilen satylýan emlägiň hakyky bahasy arasynda zerur deňagramlylygy üpjün edýär

Hyzmatlarymyz

Işewürlik maslahatlar merkezi baha kesýän kärhanasy Türkmenistanyň çäginde dürli emläklere baha kesmek üçin professional hyzmatlaryny hödürleýär. Işgärlerimiziň tejribesi, islendik çylşyrymlylykly baha kesiş tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär

Ulaglara baha kesmek

Ýaşaýyş jaýa baha kesmek

Enjamlara baha kesmek

Täjirçilik gozgalmaýan emläge baha kesmek

Ýol gurluşyk we oba-hojalyk tehnikalaryna baha kesmek

Inžener desgalaryna baha kesmek

Işewürlik Baha Kesmek

Emläk toplumy hökmündäki kärhana baha kesmekBaha kesmek işiniň mazmuny

1

Baha kesmek işi boýunça talaplyk

2

Resminamalary ýygnamak we baha kesilýän obýektini barlamak

3

Bahanyň öňünden edilen hasaplaşygy we Buýrujy bilen netijeleriň ylalaşygy

4

Baha kesijiniň hyzmatlary üçin töleg

5

Baha kesmek hasabatynyň we netijenamanyň taýýarlanylmagy we tabşyrylmagy

Täze müşderi üçin

Baha kesmegiň manysy we düşünjesi

Baha kesýän kompaniýalarynyň işi bilen ilkinji gezek çaknyşýan we şol bir wagtyň özünde bu meselä has gowy düşünmek isleýän hormatly müşderilerimiz üçin ýörite giriş prezentasiýasyny taýýarladyk.