Biz barada

Hünär derejeli baha kesijiler we ekspertler

Taryhymyz

“Işewürlik maslahatlar merkezi” HJ (IMM) kompaniýasy 2021-nji ýylyň 3-nji martynda Aşgabatda tejribeli baha berijiler, ykdysatçylar we inženerler topary tarapyndan döredildi. IMM kompaniýasynyň esasy işi, Türkmenistanyň çägindäki gozgalýan we gozgalmaýan emläklere baha kesmekdir.

Ýygnanan bilimler we tejribeler hünärmenlerimize islendik çylşyrymlylykda baha kesiş taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Hususy edara görnüşli ýuridiki taraplary we raýatlary, şeýle hem döwlet kärhanalary üçin baha kesýäris. Baha kesmek meselelerine ökde çemeleşmelerimiz müşderilerimiz tarapyndan uly sylaglanýar we adatça kompaniýamyzyň ygtyýarlylygyny uzak wagtlap ösdürýär.

Häzirki wagtda baha kesmek işimiziň netijeleri Türkmenistanyň iň uly önümçilik kärhanalary, üstünlikli telekeçiler, bank edaralary, daşary ýurt kompaniýalary we şahsyýetleri tarapyndan ulanylýar.

Biziň wezipämiz

Emläke, aktiwlere, borçnamalara we maýa goýum taslamalaryna garaşsyz, obýektiw we ygtybarly baha bermek üçin ýokary hünärli hyzmatlar bilen halk ykdysadyýet zerurlyklaryny kanagatlandyrmak.

Biziň göz ýetimimiz

“Işewürlik maslahatlar merkezi” (IMM) HJ tanalýan markaly, abraýly, öňdebaryjy we köp ugurly maslahat kärhanasyna öwrülmäge çalyşýar.

Esasy gymmatlyklar

Biziň kärhanamyzyň esasy gymmatlyklary ökde hünärmenlerimiz, hünär abraýymyz, täsin usulyýetlerimiz we nou-hau bolup durýar.

Hünärmenlerimiz

Direktor

Mergen Kuliýew

+993 63 18 69 53
mergen.k@imm.com.tm

Baha kesiji

Wadim Sobkin

+993 63 82 98 69
vadim.s@imm.com.tm

Baha kesiji

Altyn Mämmedowa

+993 65 81 96 07
altyn.m@imm.com.tm

Baha kesiji

Aýgül Nurmuhammedowa

+993 64 01 12 54
aygul.n@imm.com.tm