Gozgalýan emläge baha kesmek

Gozgalýan emlägiň esasy toparlary

Ulaglar

Ýol gurluşyk we oba-hojalyk tehnikalary

Enjamlara baha kesmek

Ofis enjamlary

Haryt zapaslary

Çig materiallar

Güýçli taraplarymyz

Dürli fiziki ýagdaýlaryndaky ulaglara baha kesmek

Üýtgeşik baha kesmek modellerini we düýbünden täze ýagdaýda, gaty könelen ýa-da mundan beýläk işlemek üçin ýaramsyz ulaglaryň we ýörite enjamlaryň bahasyna baha kesme mümkinçilik berýän öz programma üpjünçiligimizi ulanýarys.

Seýrek we üýtgeşik enjamlara baha kesmek

Hünärmenlerimiziň professionallygy we hünär tejribesi, dürli çylşyrymlylykda bolan obýektleriň bazar bahasyny kesgitlemeklikde Türkmenistanyň bazarynda suňa meňzeş   obýektleiň barlygyna ýa-da ýoklugyna garamazdan, köp enjamlaryň bahasyny bahalandyrmak mümkinçiligini döredýär. Önümçilik serişdeleriniň dünýä bahalaryna üns berip seredýäs we baha kesmegiň usullaryny ýokarlandyrýarys.