Gozgalmaýan emläge baha kesmek

Gozgalmaýan emläge baha kesmek hyzmatlarymyz

Öýler

Plan jaýlar

Ofisler

Ammarlar we logistik gozgalmaýan emläkler

Gurluşyklar we desgalar

Önümçilik binalary

Dükanlar

Restoranlar

Ýyladyşhanalar

Mallar toplumlary

Myhmanhanalar

Kärende stawkasy

Gozgalmaýan emläge baha kesmegiň maksady

Biziň güýçli taraplarymyz

Köp ýyllyk tejribe

Hünärmenlerimiziň köpüsiniň 2012-nji ýyldan bäri gozgalmaýan emlägi bahalandyrmak tejribesi bar.

Çylşyrymly gozgalmaýan emlägiň bahasy

Gurluşyk, könelişen binalar, üýtgeşik konfigurasiýaly gurluşyklary we ş.m. ýaly standart däl häsiýetli binalara yzygiderli baha kesýäris. Bizň özboluşly usulyýet gurallar toplumymyz we amaly tejribämiz, islendik çylşyrymlylykly baha kesmek taslamalaryny almaga mümkinçilik berýär.

Tizlik

Üýtgeşik hasaplama modelleri we programma üpjünçiligi, gündelik amallara ep-esli wagt tygşytlamazlylyk we müşderilerimize gysga wagtda ähli zerur resminamalar bukjasyny bermäge mümkinçilik berýär.

Köpçülükleýin iş

Çylşyrymly baha kesmek taslamalaryny durmuşa geçirmekde her bir wezipäni aýratyn ýerine ýetirýän baha kesijiler toparyny döredýäris. Toparyň agzybirliligi zähmet çeşmelerini tygşytly ulanmaga we işgärlerimiziň iň gowy häsiýetlerini belli bir ýagdaýda öz wagtynda ulanmaga kömek edýär.

Raýatlaryň ýaşaýyş jaýyna we ulaglaryna baha kesmek üçin resminamalaryň sanawy >> ýüklemek

Täjirçilik gozgalmaýan emläge baha kesmek üçin resminamalaryň sanawy >> ýüklemek

Ýuridiki taraplaryň emlägine baha kesmek üçin resminamalaryň sanawy >> ýüklemek