Kärhana (işewürlik) baha kesmek

calculator, calculation, insurance-385506.jpg

Kärhananyň (işewürligiň) bahasyna baha kesmek, korporasiýalaşdyrmak, satyn almak, satmak, üýtgedip gurmak, bankrot işi, maliýe hasabatlaryny taýýarlamak we beýleki dolandyryş meselelerini çözmek ýaly maksatlar üçin zerurdyr. Kärhana we ondaky aýry-aýry paýnamalar bahalandyrylyp bilner.

 

Bir işewürligiň gymmatyna baha kesmek, dürli daşky gurşaw faktorlarynyň täsirini, ýagny pudagyň tendensiýalaryny, makroykdysady görkezijileriň çaklamalaryny, bazar işjeňligini, şeýle hem kärhananyň geografiýasyny göz öňünde tutýar.